Logo Picamoixons

Picamoixons

Alt Camp


Ets a: Portada > Agenda


Agenda

 • 9 de juny

  ITV vehicles agrícoles i ciclomotors

  El proper dia 9 de JUNY, de 09:00 a 13:00h, la Unitat Mòbil Agrícola de Grupo Itevelesa, S.A. vindrà a Picamoixons a realitzar les inspeccions tècniques de vehicles (I.T.V) de maquinària agrícola i dels ciclomotors [+]

 • Publicat el 25 de maig a les 19:00

  Sessió plenària ordinària de la Junta de Veïns

  Convocada la sessió plenària ordinària de la Junta de Veïns, que tindrà lloc el dia 25 de maig de 2017, a les 19.00 hores, a la Sala de Plens de l’Entitat (carrer st Isidre 3 ). [+]

 • selecció per a conserge taquiller

  DECRET DE PRESIDÈNCIA

  NÚMERO: 48/2017

   

   

   

  Amb motiu de l´obertura de la piscina municipal durant l´estiu , es necessària la contractació  dues persones ambdues amb tasques  de manteniment i  conserge- taquiller.

   

  El servei de piscina municipal es considera  essencial i temporal en els termes fixats en l'article 21. dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre de Pressupostos generals de l'Estat per al 2016

  Per les competències atribuïdes a la Presidència per l’art. 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

   

  RESOLC:

   

  PRIMER: Declarar com essencial el servei de la Piscina Municipal, per àmbit social i comunitari pel poble i  per tant es necessari contractar a dues persones amb caràcter de personal temporal.

   

  SEGON: Aprovar les bases que regiran la selecció de personal temporal i obrir el període de presentació d’instàncies fins el dia 19  de maig , que segueixen.

   

  BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR MITJANÇANT CONCURS DUES PLACES DE CONSERGES DE LA PISCINA MUNICIPAL PER A LA TEMPORADA D'ESTIU

   

   

  1- Objecte de la convocatòria.- L’objecte d’aquesta convocatòria es portar a terme una selecció per cobrir dos llocs de treball de conserges mentre duri la temporada d’obertura de les piscines municipals , amb contracte d'obra o servei determinat.

   

  Les funcions del lloc de treball seran:

   

  - Control d’accés a la piscina, inclós cobrament del preu públic de les entrades individuals o comprovació del carnet d'abonat i la liquidació d’ingressos a la Tresoreria Municipal.

   

  - Control del bon ús de les instal.lacions per part dels banyistes i del compliment de la normativa

  - Atenció al públic.

  - Control de la higiene de les instal.lacions, tant exteriors com interiors (vestuaris,

  Lavabos, passadissos i escales d´accès).

  - Control de l’aigua.

  - Tallar la gespa i petits treballs de jardineria.

  - Qualsevol altra feina que la junta de la pista-piscina consideri necessària.

  - Liquidació d’ingressos a la Tresoreria Municipal.

   

   

  Dedicació.- Les dues places de conserge tindran una dedicació diferent:

  una plaça a temps complet i jornada partida  de dilluns a divendres

              una altra plaça a temps parcial (15 h) i jornada partida per als  dissabtes i diumenges .

   

  L’aspirant que obtingui la puntuació major en el procés selectiu gaudirà de preferència en ordre a escollir el contracte laboral segons la seva dedicació.

   

  Retribucions.- Les retribucions que corresponen a aquests llocs de treball, seràn:

   991,67 euros  de retribució bruta mensual, inclosa la prorrata de paga extra ,  en el contracte de dilluns a divendres

   402,02 euros de retribució bruta mensual, inclosa la prorrata de paga extra,  en el contracte de dissabtes i diumenges.

   

  2-Requisits dels aspirants.- Per a poder participar en el procés selectiu serà necessari reunir els següents requisits:

  a) Ser espanyol/a, ciutadà/na de la Unió Europea o estranger/a amb residència legal a Espanya, en compliment de l’article 10 de la Llei orgànica 4/00, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la seva integració social, modificat per la Llei orgànica 8/00, de 22 de desembre.

  b)Tenir complerts els 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

  c) Tenir el títol de Graduat escolar, ESO o equivalent.

  d)Acreditar coneixements de la llengua catalana, amb nivell A elemental o superior. En cas de no acreditar documentalment aquest coneixement es realitzarà una prova amb caràcter obligatori i eliminatori la qual es qualificarà d'apta o no apta.

  e)els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola o els que pel seu origen no es desprengui el coneixement de la llengua espanyola hauran d'acreditar el seu  coneixement mitjançant l'aportació del Diploma de nivell Superior d'espanyol regulat  al RD 1137/2002 , de 31 de octubre , o del certificat d'aptitud d'espanyol per a  estrangers expedit por les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per òrgan oficial competent en territori espanyol. En cas de no acreditar documentalment aquest coneixement es realitzarà una prova amb caràcter obligatori i eliminatori la qual es qualificarà d'apta o no apta.

  f)No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics.

  g)No patir malaltia o defectes físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.

   

  Totes les condicions que s'estableixen a les bases generals d'aquesta convocatòria s'ha de reunir en la data que finalitza el termini de presentació d'instàncies. Tanmateix la justificació documental del coneixement del català i espanyol es podrà presentar fins el moment anterior a la realització de la prova.

   

  3- Procés selectiu. El procediment de selecció serà el de concurs.

   

  a) Prova de coneixement de català de nivell A elemental: Les persones que no hagin acreditat documentalment el coneixement de la llengua catalana de nivell A elemental o superior, hauran de realitzar una prova específica la qual tindrà caràcter eliminatori. La qualificació d’aquesta prova serà apte/a o no apte/a, i serà necessària la qualificació d’apte/a per aprovar.

   

  b) Prova de coneixement d'espanyol: Les persones que no hagin acreditat documentalment el coneixement de la llengua espanyola, hauran de realitzar una prova específica la qual tindrà caràcter eliminatori. La qualificació d’aquesta prova serà apte/a o no apte/a, i serà necessària la qualificació d’apte/a per aprovar.

   

  Per a la realització i avaluació de les proves de coneixement de llengua catalana i espanyola el tribunal comptarà amb l'assessorament d'un tècnic en la matèria.

   

  4-Valoració de mèrits aportats pel candidats.

   

  Els mèrits es valoraran d'acord amb els conceptes següents:

   

  Experiència professional

   

  -Experiència professional com a conserge i/o personal de manteniment d'instal·lacions esportives, realitzant tasques de control de recepció, manteniment  general i control d'instal·lacions esportives i piscines d'ús públic,a raó de 0,75 punts per any treballat, fins un màxim 2 punts.

   

  -Experiència professional com a conserge i/o personal de manteniment d'edificis  del sector públic realitzant tasques de control de recepció i manteniment a raó de 0,50 punts per any treballat, fins un màxim 1,50 punts.

   

  --Experiència professional com a conserge i/o personal de manteniment d'edificis privats a raó de 0,25 punts per any treballat, fins un màxim d'1 punt.

   

  No es tindran en compte els treballs i les practiques realitzades que siguin necessàries per a l'obtenció dels títol oficials.

   

  Acreditació:

   

  L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de la categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps i regim de dedicació.

  L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.

   

  L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom o s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps i el regim de dedicació.

  També es podrà acreditar mitjançant fotocòpia dels contractes de treball.

   

   

  Formació

   

  1-Titulació de formació reglada superior a l'exigida, relacionada amb el lloc a cobrir, fins un màxim de 0,50 punts:

   

  -Titulació de primer grau i/o mòduls professionals de grau superior d'especialitats relacionades amb el lloc de treball, a raó de 0,50 punts.

  -Titulació de Formació Professional de grau superior i/o mòduls professionals de grau mig d'especialitats relacionades amb el lloc de treball, a raó de 0,25 punts.

   

  No es valorarà la formació quan s'hagi presentat com a requisit per accedir al procés de selecció.

   

  2-Formació complementaria relacionada amb el lloc de treball, fins un màxim de 1,50 punts.

   

  -Pel curs d'operador de piscines públiques: 1 punt 

  -Per altres cursos (prevenció de riscos laborals, manteniment d'instal·lacions , primers auxilis etc)

         De durada fins a 30 hores: 0,10 punt per curs.

         De  durada superior a 30 hores: 0,20 punts per curs.

   

  Acreditació: Fotocopia del títol o certificació del curs. En el cas que al certificat del curs no aparegui la duració del mateix, es donarà la puntuació mínima.

   

   

  5.-Entrevista personal:

  El tribunal de selecció mantindrà una entrevista amb els/les aspirants per valorar l’adequació a les condicions específiques de les places objecte de la convocatòria. La puntuació màxima que es podrà atorgar per la prova serà de 3 punts.

   

   

  6- Presentació d’instàncies. Les instàncies es presentaran al Registre General de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons de 9 a 12hores  i aniran adreçades al Sr. President

   

  El termini de presentació d'instàncies acaba el 19 de maig  a  les 12 hores.

   

  La instància anirà acompanyada de la següent documentació:

   

  a) Fotocòpia del document nacional d’identitat, o del document equivalent dels països de la Unió Europea, o del NIE pels estrangers no comunitaris.

  b) Fotocòpia de la titulació exigida.

  d) Currículum acadèmic i professional.

  e) Fotocopia acreditativa de l'experiència professional i la Formació.

   

  Les fotocòpies hauran d'estar compulsades per notari o be s'hauran de presentar al Registre de l'EMD de Picamoixons juntament amb els originals per a la seva compulsa pel personal del Registre.

   

  7-Temporalizació del procés selectiu

   

  Una vegada tancat el termini de presentació d'instàncies s'aprovarà pel President la llista provisional de candidats admesos i exclosos, que es publicarà al taulell d'anuncis de l'EMD de Picamoixons. Dels candidats exclosos s'indicarà el motiu de la exclusió, donat un termini de 10 dies hàbils per a la subsanació o reclamació. Transcorregut aquest termini s'aprovarà la llista definitiva d'admesos.

   

  Amb la llista definitiva d'admesos es fixarà el dia de la realització de les proves de català i espanyol, la composició del tribunal, i la data de la reunió del tribunal per a la valoració dels mèrits i realització de l'entrevista.

   

  8-Tribunal qualificador

   

  El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona.

  El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador.

  El pertànyer al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d’altri.

  El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició:

   

  PRESIDENT:

  -  Un membre de la plantilla d'una entitat local que desenvolupi feines relacionades amb l'objecte de la convocatòria.

  VOCALS: 

  - Un membre de la plantilla d'una entitat local, que desenvolupi feines relacionades amb l'objecte de la convocatòria.

  - El Secretari de l’EMD de Picamoixons

   

  SECRETARI:  El Secretari de l’EMD de Picamoixons.

   

  La designació nominal dels membres del tribunal, correspon al president de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova  la llista definitiva. d’admesos i exclosos.

   

  9-Proposta de contractació. Acabada la qualificació del concurs, el Tribunal publicarà al taulell d'anuncis de l'EMD de Picamoixons la puntuació dels aspirants de major a menor, i proposarà a la presidència la contractació dels dos aspirant que hagin obtingut la puntuació més alta.

   

  Els aspirants que no siguin contractats, passaran a constituir una borsa de treball que la corporació podrà utilitzar per totes aquelles baixes o renuncies que es puguin produir durant la present temporada de piscina

   

   

   

   

   

   

  TERCER: Donar publicitat de l’inici del procés mitjançant informació pública a les cartelleres i a la web municipal        

   

   

  El President,                                                                      

  El Secretari en funcions,

   

   

   

   

   

  Picamoixons, 26 d´abril 2017

   

  [+]

 • Publicat el ABRIL - JUNY

  PROGRAMA CULTURAL SEGON TRIMESTRE 2017

  Us presentem el programa cultural del segon trimestre del 2017 [+]

 • 17, 18 i 19 de març

  FESTA MAJOR DE SANT JOSEP 2017

  Ja podeu consultar el programa de la festa major de Sant Josep [+]

 • Publicat el 18 de març a les 17:00h

  INAGURACIÓ DE LA NOVA SEU DE L'EMD

  El Sr Francesc Rull Ferré, president de l’EMD de Picamoixons, es complau a convidar-vos a l'acte d’inauguració de la nova seu de les oficines de l’EMD a l’antiga casa pairal de Ca l’Orga. [+]

 • primer trimestre 2017

  PROGRAMA CULTURAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2017

  Us presentem el programa cultural del primer trimestre de 2017 [+]

 • Publicat el 24 de febrer a les 14:30

  SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA JUNTA DE VEÏNS

  Sessió plenària extraordinària de la junta de veïns que tindrà lloc a la sala de plens de l'entitat, Ca l'Orga. [+]

 • junta de veïns dijous 12 gener

  Sessió extraordinària Junta de Veïns dijous 12 gener 2017   14:45 h
  ordre del dia
  1-Aprovació del compte general de exercici 2015
  2-Precs i preguntes

  El secretari en funcions
  Jerónimo Rivas [+]

 • Publicat el 7 de Gener de 2017

  GRAN CIRC DELS REIS MAGS

  El cosell de cultura de l'EMD de Picamoixons et porta al Gran Circ dels Reis Mags al Tarraco Arena Plaça el proper dia 7 de Gener. El preu son 18 euros i inclou entrada i autocar. Data límit per apuntar-se el proper dia 1 de desembre a les oficines de l'EMD. [+]

 1. ← Anterior
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. Següent →


© Ajuntament de Picamoixons, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal de l'Alt Camp. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo