Logo Picamoixons

Picamoixons

Alt Camp


Ets a: Portada > Notícies > S'aprova la moció p...


Notícies

20/09/2012

S'aprova la moció per la Continuïtat de les EMD

Es va aprovar el text següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

El passat 13 de juliol el consell de ministres va aprovar l'informe sobre l'Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració local, que modifica la Llei 7/85 de 2 d'abril, LRBRL i la LOREG. Destacar que l'Estat planteja suprimir les EATIM, anomenades Entitats Municipals Descentralitzades a Catalunya, a més  d'altres mesures com la supressió de Mancomunitats, reduir el número de regidors en un 30% i el buidat de competències i serveis dels Ajuntaments de menys de 20.000 habitants..

 

TENINT EN COMPTE:

 

Que la Llei 7/1985 reconeix entitats d'àmbit territorial inferior al Municipi a les pedaníes, consells, caserios, parròquies, etc. segons la denominació històrica de cada zona.

 

Que a Catalunya les Entitats Municipals Descentralitzades estan reconegudes per la LLEI ORGÀNICA 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

 

Que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya és la norma fonamental de l'ordenament jurídic català, així com una llei orgànica, reconegut en l'article 147 de la Constitució Espanyola de 1978. Dins de la Constitució, els Estatuts seran la norma bàsica de cada Comunitat Autònoma i l'Estat els reconeixerà i els empararà com a part integrant del seu ordenament jurídic.

 

Que entre les competències reconegudes estan “l'administració i conservació del seu patrimoni, inclòs el forestal i la regularització de l'aprofitament dels seus bens comunals. La vigilància, conservació i neteja de vies urbanes, camins rurals, fonts, rentadors i abeuradors. Podran, així mateix, executar les obres i prestar els serveis que els hi delegui expressament l'Ajuntament”.

 

Que les juntes veïnals són l'òrgan gestor dels ens coneguts com Entitats Municipals Descentralitzades.

 

 

CONSIDERANT:

 

1.- Que les Juntes Veïnals són part essencial de la nostra història, necessàries pel funcionament del nostres pobles, exemple de democràcia directa i mostra de com moltes persones treballen de forma totalment altruista en benefici dels seus pobles.

 

2.- Que moltes Entitats Municipals Descentralitzades són institucions centenàries a Catalunya. Representen una base democràtica sòlida, ja que el seu alcalde-president és escollit pels electors per via directa, fet que constitueix un plus de legitimitat que es perdria amb la seva supressió, tornant als alcaldes pedanis imposats a dit pel municipi.

 

3.- Que no s'aconsegueix res de positiu imposant-ne la desaparició, ja que duen a terme una tasca excel·lent en pobles rurals, tenen identitat pròpia, unes característiques separades i diferenciades i separades d'altres nuclis de població. Tenen una població superior a molts municipis.

 

MANIFESTANT

 

 

1.- Que és un atemptat contra la democràcia més pura, essència dels petits pobles, i que en canvi els seus veïns es quedaran sense representants per defensar els seus interessos i necessitats i perdran la seva capacitat de decidir.

 

2.- Que es perdrà gran part del treball voluntari i altruista de presidents, vocals i veïns i es dubtós que els serveis que es puguin prestar per Ajuntaments i Diputacions, atesa la distància i dispersió dels nuclis rurals siguin millors o més econòmics.

 

3.- Que es generaran conflictes per l'adjudicació dels bens als Ajuntaments, el que s'entendrà com una expropiació encoberta de bens que els pobles han adquirit, conservat i cuidat per l'interès comú dels veïns, durant segles i que han contribuït al manteniment del patrimoni natural, cultural i artístic de valor incalculable i de projecció universal.

 

4.- Que si desapareixen les Entitats Municipals Descentralitzades, aquests pobles poden tenir els seus dies comptats ( i molt probablement a continuació els petits municipis). La reforma proposada neix de la ignorància  sobre el mon rural i generaria conflictes, augmentant els costos i creant buits de poder que repercutiran en un pitjor servei a la ciutadania.

 

5.- Que qualsevol ordenació territorial, i més en zones despoblades, ha de procurar una estructura identitària que representi als petits nuclis de població i el millor exemple d'aquesta estructura bàsica d'ordenament són les Entitats Municipals Descentralitzades i el seu òrgan de govern, Les Juntes Veïnals.

 

 

Per tot l'exposat anteriorment, es proposa l'adopció del següent acord:

 

1.- Manifestar el rebuig a l'Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local proposada pel Consell de Ministres , pretenen la supressió de les EMD.

 

2.- Demanar al ple de l'Ajuntament de Valls el seu suport a l'EMD de Picamoixons i recordar que la continuïtat de l'EMD de Picamoixons és bàsica pel benestar dels seus habitants, i de retruc, pels habitants de Valls. La gent de Picamoixons ha demostrat sobradament capacitat per encarar i solucionar els seus problemes i no cal dir que des de la creació de l'EMD, el poble ha millorat amb l'ajuda de tots i totes les administracions. Que tots els passos que es van fer i van costar tant, no es perdin per una imposició sense sentit del govern de Madrid.

 

3.-Instar a la Generalitat de Catalunya a la modificació de l'article 15 del Text Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya de forma que es faciliti, reduint  els requisits simultanis que s'han de complir, que les actuals Entitats Municipals Descentralitzades es puguin constituir en municipis independents.

 

4.- Traslladar aquesta moció de rebuig a:

 

La Subdelegació del Govern de l'Estat, com a representant a la província de l'Estat central, per tal que sigui tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

 

La Generalitat de Catalunya, Departament de Governació, per tal que tinguin en consideració el paper fonamental que juguen les EMD en l'articulació del territori i siguin justament regulades en l'Ordenació Territorial, així com en la Llei de Governs Locals i en la Llei d'Hisendes locals.

 

La Diputació Provincial per tal que promogui iniciatives en defensa de les Entitats Municipals Descentralitzades.

 

Al Congrés dels Diputats, per tal que sigui tinguda en consideració pels diferents grups parlamentaris.

 

L'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya.

© Ajuntament de Picamoixons, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal de l'Alt Camp. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo