Picamoixons

Alt Camp


Ets a: Portada


Notícies

RSS

Agenda

RSS
 • del 2 al 5 d'Agost

  PROGRAMA FESTA MAJOR SANT SALVADOR 2018

  Programa

  Ja podeu consultar el programa de la festa major! [+]

 • 27 de Juny de 2018

  Sessió plenària ordinària

  Convocatòria de la sessió plenària ordinària de la Junta de Veïns, que tindrà lloc el dia 27 de juny de 2018, a les 19.30 hores, a la Sala de Plens de l’Entitat (carrer Sant Isidre, 3). [+]

 • 2018-04-17 09:49:26

  Bases i convocatoria conserges piscina 2018

 • 17/04/2018

  Bases i convocatoria conserges piscina 2018

  BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR MITJANÇANT CONCURS DUES PLACES DE CONSERGES DE LA PISCINA MUNICIPAL PER A LA TEMPORADA D'ESTIU 1- Objecte de la convocatòria.- L’objecte d’aquesta convocatòria es portar a terme una selecció per cobrir dos llocs de treball de conserges mentre duri la temporada d’obertura de les piscines municipals, amb contracte d'obra o servei determinat. Les funcions del lloc de treball seran: - Control d’accés a la piscina, inclós cobrament del preu públic de les entrades individuals o comprovació del carnet d'abonat i la liquidació d’ingressos a la Tresoreria Municipal. - Control del bon ús de les instal.lacions per part dels banyistes i del compliment de la normativa . - Atenció al públic. - Control de la higiene de les instal•lacions, tant exteriors com interiors (vestuaris, lavabos, passadissos i escales d´accès). - Control de l’aigua. - Tallar la gespa i petits treballs de jardineria. - Qualsevol altra feina que la junta de la pista-piscina consideri necessària. - Liquidació d’ingressos a la Tresoreria Municipal. Dedicació.- Les dues places de conserge tindran una dedicació diferent: una plaça a temps complet i jornada partida de dilluns a divendres. una altra plaça a temps parcial (15 h) i jornada partida per als dissabtes i diumenges. L’aspirant que obtingui la puntuació major en el procés selectiu gaudirà de preferència en l’ordre a escollir el contracte laboral segons la seva dedicació. Retribucions.- Les retribucions que corresponen a aquests llocs de treball, seran: 991,67 euros de retribució bruta mensual, inclosa la prorrata de paga extra, en el contracte de dilluns a divendres. 402,02 euros de retribució bruta mensual, inclosa la prorrata de paga extra, en el contracte de dissabtes i diumenges. 2-Requisits dels aspirants.- Per a poder participar en el procés selectiu serà necessari reunir els següents requisits: a) Ser espanyol/a, ciutadà/na de la Unió Europea o estranger/a amb residència legal a Espanya, en compliment de l’article 10 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la seva integració social, modificat per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre. b)Tenir complerts els 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa. c) Tenir el títol de Graduat escolar, ESO o equivalent. d)Acreditar coneixements de la llengua catalana, amb nivell A elemental o superior. En cas de no acreditar documentalment aquest coneixement es realitzarà una prova amb caràcter obligatori i eliminatori la qual es qualificarà d'apta o no apta. e)els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola o els que pel seu origen no es desprengui el coneixement de la llengua espanyola hauran d'acreditar el seu coneixement mitjançant l'aportació del Diploma de nivell Superior d'espanyol regulat al RD 1137/2002, de 31 de octubre, o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per òrgan oficial competent en territori espanyol. En cas de no acreditar documentalment aquest coneixement es realitzarà una prova amb caràcter obligatori i eliminatori la qual es qualificarà d'apta o no apta. f)No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics. g)No patir malaltia o defectes físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del lloc de treball. Totes les condicions que s'estableixen a les bases generals d'aquesta convocatòria s'han de reunir en la data que finalitza el termini de presentació d'instàncies. Tanmateix la justificació documental del coneixement del català i espanyol es podrà presentar fins el moment anterior a la realització de la prova. 3- Procés selectiu. El procediment de selecció serà el de concurs. a) Prova de coneixement de català de nivell A elemental: Les persones que no hagin acreditat documentalment el coneixement de la llengua catalana de nivell A elemental o superior, hauran de realitzar una prova específica la qual tindrà caràcter eliminatori. La qualificació d’aquesta prova serà apte/a o no apte/a, i serà necessària la qualificació d’apte/a per aprovar. b) Prova de coneixement d'espanyol: Les persones que no hagin acreditat documentalment el coneixement de la llengua espanyola, hauran de realitzar una prova específica la qual tindrà caràcter eliminatori. La qualificació d’aquesta prova serà apte/a o no apte/a, i serà necessària la qualificació d’apte/a per aprovar. Per a la realització i avaluació de les proves de coneixement de llengua catalana i espanyola el tribunal comptarà amb l'assessorament d'un tècnic en la matèria. 4-Valoració de mèrits aportats pel candidats. Els mèrits es valoraran d'acord amb els conceptes següents: Experiència professional: -Experiència professional com a conserge i/o personal de manteniment d'instal•lacions esportives, realitzant tasques de control de recepció, manteniment general i control d'instal•lacions esportives i piscines d'ús públic ,a raó de 0,75 punts per any treballat, fins un màxim 2 punts. -Experiència professional com a conserge i/o personal de manteniment d'edificis del sector públic realitzant tasques de control de recepció i manteniment a raó de 0,50 punts per any treballat, fins un màxim 1,50 punts. --Experiència professional com a conserge i/o personal de manteniment d'edificis privats a raó de 0,25 punts per any treballat, fins un màxim d'1 punt. No es tindran en compte els treballs i les pràctiques realitzades que siguin necessàries per a l'obtenció dels títol oficials. Acreditació: L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de la categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps i regim de dedicació. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants. L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps i el regim de dedicació. També es podrà acreditar mitjançant fotocòpia dels contractes de treball. Formació: 1-Titulació de formació reglada superior a l'exigida, relacionada amb el lloc a cobrir, fins un màxim de 0,50 punts: -Titulació de primer grau i/o mòduls professionals de grau superior d'especialitats relacionades amb el lloc de treball, a raó de 0,50 punts. -Titulació de Formació Professional de grau superior i/o mòduls professionals de grau mig d'especialitats relacionades amb el lloc de treball, a raó de 0,25 punts. No es valorarà la formació quan s'hagi presentat com a requisit per accedir al procés de selecció. 2-Formació complementària relacionada amb el lloc de treball, fins un màxim de 1,50 punts. -Pel curs d'operador de piscines públiques: 1 punt -Per altres cursos (prevenció de riscos laborals, manteniment d'instal•lacions, primers auxilis, etc) De durada fins a 30 hores: 0,10 punt per curs. De durada superior a 30 hores: 0,20 punts per curs. Acreditació: Fotocopia del títol o certificació del curs. En el cas que al certificat del curs no aparegui la duració del mateix, es donarà la puntuació mínima. 5.-Entrevista personal: El tribunal de selecció mantindrà una entrevista amb els/les aspirants per valorar l’adequació a les condicions específiques de les places objecte de la convocatòria. La puntuació màxima que es podrà atorgar per la prova serà de 3 punts. 6- Presentació d’instàncies. Les instàncies es presentaran al Registre General de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons de 9 a 12 hores i aniran adreçades al Sr. President . El termini de presentació d'instàncies acaba el dia 8 de maig de 2018. La instància anirà acompanyada de la següent documentació: a) Fotocòpia del document nacional d’identitat, o del document equivalent dels països de la Unió Europea, o del NIE pels estrangers no comunitaris. b) Fotocòpia de la titulació exigida. d) Currículum acadèmic i professional. e) Fotocopia acreditativa de l'experiència professional i la Formació. Les fotocòpies hauran d'estar compulsades per notari o be s'hauran de presentar al Registre de l'EMD de Picamoixons juntament amb els originals per a la seva compulsa pel personal del Registre. 7-Temporalizació del procés selectiu Una vegada tancat el termini de presentació d'instàncies s'aprovarà pel President la llista provisional de candidats admesos i exclosos, que es publicarà al taulell d'anuncis de l'EMD de Picamoixons. Dels candidats exclosos s'indicarà el motiu de la exclusió, donat un termini de 10 dies hàbils per a la subsanació o reclamació. Transcorregut aquest termini s'aprovarà la llista definitiva d'admesos. Amb la llista definitiva d'admesos es fixarà el dia de la realització de les proves de català i espanyol, la composició del tribunal, i la data de la reunió del tribunal per a la valoració dels mèrits i realització de l'entrevista. 8-Tribunal qualificador El Tribunal qualificador serà col•legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona. El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador. El pertànyer al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d’altri. El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició: PRESIDENT: - Un membre de la plantilla d'una entitat local que desenvolupi feines relacionades amb l'objecte de la convocatòria. VOCALS: - Un membre de la plantilla d'una entitat local, que desenvolupi feines relacionades amb l'objecte de la convocatòria. - El Secretari de l’EMD de Picamoixons SECRETARI: El Secretari de l’EMD de Picamoixons. La designació nominal dels membres del tribunal, correspon al president de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos. 9-Proposta de contractació. Acabada la qualificació del concurs, el Tribunal publicarà al taulell d'anuncis de l'EMD de Picamoixons la puntuació dels aspirants de major a menor, i proposarà a la presidència la contractació dels dos aspirant que hagin obtingut la puntuació més alta. Els aspirants que no siguin contractats, passaran a constituir una borsa de treball que la corporació podrà utilitzar per totes aquelles baixes o renuncies que es puguin produir durant la present temporada de piscina 16 d’abril de 2018 [+]

 • 2018-04-17 09:46:23© Ajuntament de Picamoixons, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal de l'Alt Camp. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo